Ако сте решили да засадите овощен вид в двора си, то трябва да се съобразите с много фактори – подпочвени води, климат, почва. Всъщност теренът е основният фактор, от който зависи растежът, родовитостта и дълголетието на овощните растения. В почвата се развива кореновата система, с която те се прикрепват, за да растат в изправено положение, и откъдето черпят жизнено необходимите  вода, хранителни вещества и кислород. Колкото по-добри са условията за развитието на корените, толкова по-добре се развиват и плододават растенията. Почвените условия за развитие на корените, а оттам  и на цялото растение, са: наличието на влага, хранителни вещества, въздух, подходяща температура и химическа реакция на почвения разтвор. Повечето от тях са свързани с механичния състав на почвата, мощността и пропускливостта на почвения хоризонт и агротехническите мероприятия за нейното поддържане в овощната градина.

Влажността на почвата е един от основните фактори, от който зависи животът на овощните растения. Както много сухите, така и преовлажнените почви се отразяват неблагоприятно върху растежа и плододаването. Оптималната влажност на почвата трябва да бъде около 75-85% от пределната полска влагоемкост.

Въздушният режим и температурата на почвата до голяма степен влияят върху развитието на кореновата система, а оттам и на цялото растение. При влошена въздухопропускливост се получава задушаване на корените, което може да доведе до загиване на растенията. Това най-често се получава при преовлажняване, а понякога при затревяване и нередовни обработки. Особено чувствителни към задушаване са кайсията, прасковата и черешата.

 

Леките терени са за предпочитане

Механичният състав на почвата също оказва влияние на растенията. При по-лек механичен състав почвите са по-добре аерирани и са по-топли, но имат по-лошо влагозадържане. Във връзка с това в планинските райони, където валежите са повече и изпарението е по-слабо, по-подходящи за овощни градини са по-леките и пропускливи почви. В по-топлите и с по-малко валежи райони глинестите и по-влагоемки почви са за предпочитане.

 

Не облагородявайте засолените места

Неподходящи за овощни градини са засолените и заблатени почви. Химическият състав на почвата също оказва съществено влияние върху растенията. Повечето видове се развиват най-добре при неутрални до слабо кисели почви. Бадемът, кайсията, смокинята, черешата и вишната, присадени върху махалебка, се развиват добре и при слабо варовити почви. Особено чувствителни към тях са прасковата, присадена върху праскова и крушата, присадена върху дюля.